homeChinease Site
 
Go to Google WebSite

Term of Office:June 2016 ~ June 2018

Time Period: 12th

List of Directors and Supervisors
PresidentCheng-Chung Fang
Honorary PresidentDavid Hung-Tsang Yen
Honorary DirectorSheng-Chuan Hu, Hang Chang, Shiumn-Jen Liaw, Chu-Chung Chou, Dar-Yu Yang, Jih-Chang Chen, Wei - kung Chen, Hung-Jung Lin, Wai-Mau Choi
AdviserMichael J Bullard
Legal AdviserKuo-Ching Chang
Standing DirectorShang-Lin Chou, Kuan-Ho Lin , Chien -Chin Hsu, Chip-Jin Ng
DirectorsTzong-LuenWang, Chao-Hsin Wu, Wen-Han Chang, Chia-Chang, Chuang, Jiann-Hwa Chen, Wann shue-ren, Che-Hung Tsai, Cheng-Ting Hsiao, Kuo-Cheng Lan, Chia-Te Kung
Standing SupervisorTe-Fa Chiu
SupervisorsLit-Min Ng, Yueh-Ping Liu, Yao -Hua Liu, Kuang-Chau Tsai
Secretary-GeneralChen-June Seak
Deputy Secretary-GeneralMiguel Si-Chon Vong, Cheng-Yi Wu, Kuan-Han Wu, Li Chih-Huang, Shiu Jr-Shiang, Wen-Cheng Huang , Liao, Wan-Ju, Sung-Wei Liu, Cheng, Kai-Wen

Taiwan Society of Emergency Medicine     E-Mail:119@sem.org.tw
Address: 12F.-35, No.50, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)

TEL: 886-2-23719817
FAX: 886-2-23704797