homeChinease Site
 
Go to Google WebSite

Term of Office:July 2018 ~ July 2020

Time Period: 13th

List of Directors and Supervisors
PresidentChip-Jin Ng
Honorary PresidentCheng-Chung Fang
Honorary DirectorSheng-Chuan Hu, Hang Chang, Shiumn-Jen Liaw, Chu-Chung Chou, Dar-Yu Yang, Jih-Chang Chen, Wei - kung Chen, Hung-Jung Lin, Wai-Mau Choi, David Hung-Tsang Yen
AdviserMichael J Bullard
Legal AdviserKuo-Ching Chang
Standing DirectorChao-Hsin Wu, Kuan-Ho Lin , Chien -Chin Hsu, Jiann-Hwa Chen
DirectorsChorng-Kuang How, Hon-Ping Ma, Chin-Fu Chang, Chia-Chang, Chuang, Chien-Hua Huang, Fong-Dee Huang, Tsai, Shih-Hung, Lai Pei-Fang, Kong Chung, Chia-Te Kung
Standing SupervisorWen-Han Chang
SupervisorsShang-Lin Chou, Chung-Hsien Liu, Yao -Hua Liu, Kuang-Chau Tsai
Secretary-GeneralChen-June Seak
Deputy Secretary-GeneralWang Hsiao Chia, Cheng-Yi Wu, Li Chih-Huang, Chuang Chung-Hsun, Shiu Jr-Shiang, Chen Yi-hsien, Wen-Cheng Huang , Liao, Wan-Ju, Sung-Wei Liu, Cheng, Kai-Wen, Kuang-Yu Hsiao

Taiwan Society of Emergency Medicine     E-Mail:119@sem.org.tw
Address: 12F.-35, No.50, Sec. 1, Zhongxiao W. Rd., Zhongzheng District, Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)

TEL: 886-2-23719817
FAX: 886-2-23704797